Aktuální informace a Libštátský zpravodaj

Úřední hodiny úřadu městyse Libštát v době Vánočních svátků

čtvrtek 22.12 8-12 hod

pátek 23.12 dovolená / zavřeno

pondělí 26.12 státní vátek

úterý 27.12 8-12 hodin / odpoledne zavřeno

středa 28.12 8-12 hod / 13-15 hod

čtvrtek 29.12 8-12 hod / odpoledne zavřeno

pátek 30.12 dovolená / zavřeno

Informace pro nájemníky DPS v Libštátě po požáru

V pátek 9. prosince 2022 při likvidaci požáru došlo k evakuaci nájemníků. Po likvidaci požáru byl stav budovy a jejích technologických zařízení posouzen příslušnými odborníky.

Na základě zjištěného stavu budovy sděluji:

 • v současnosti na budově probíhají odklízecí a rekonstrukční práce,
 • během prací nejsou plně funkční technologické celky budovy a v budově nelze zajistit bezpečnost nájemníků, proto je budova uzavřena a střežena v režimu 24/7,
 • návrat nájemníků do křídla B budovy (východní křídlo) a do přízemí a 1. poschodí křídla A (jižní křídlo) bude možný po ukončení nutných prací,
 • ukončení nutných prací předpokládám do konce ledna 2023,
 • byty v podkroví křídla A nebudou použitelné dlouhodobě (až do ukončení rekonstrukce poškozené střechy), pro nájemce těchto bytů hledáme možnosti jiného ubytování.

Pavel Janata, starosta městyse Libštát

ČEZ DISTRIBUCE, a.s. informuje, o plánované velké odstávce elektřiny v Libštátě

v pátek 2. prosince 2022 od 7,30h do 15,30h dojde k velké odstávce elektřiny, která zahrnuje tyto lokality:

Libštát: č. p. 1-12, 14-38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51-58, 60-66, 68-83, 85, 87-126, 128-160, 162, 163, 165, 166, 167, 169, 173-177, 180, 182-196, 198, 199, 201, 202, 203, 206-210, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 220-224, 226-233, 235-262, 264, 265, 266, 267, 269-297, 299-316, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 326-339, 341, 342, 344, 346, 351, 354, 356 č. ev. 1, viz. přiložené upozornění.

V úctě a díky, Pavel Janata, starosta

obrázek ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY NOVÝCH KNIH „LIBŠTÁT 700 LET 1322-2022 HISTORIE A SOUČASNOST LIBŠTÁTSKÝCH DOMŮ PANA PETRA JERIE“ A „LIBŠTÁT 700 LET 1322-2022 NA STARÝCH POHLEDNICÍCH ZE SBÍRKY PANA JAROSLAVA MATURY“
ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY NOVÝCH KNIH „LIBŠTÁT 700 LET 1322-2022 HISTORIE A SOUČASNOST LIBŠTÁTSKÝCH DOMŮ PANA PETRA JERIE“ A „LIBŠTÁT 700 LET 1322-2022 NA STARÝCH POHLEDNICÍCH ZE SBÍRKY PANA JAROSLAVA MATURY“

Již známe náklady na tisk těchto dvou překrásných knih. Tyto knihy bude nutné objednat u nás na radnici, a to buď telefonicky, nebo ústně, kde si zaevidujeme Váš zájem o tyto knihy. Knihy jsou překrásné, vytištěné na křídovém papíře a udělají radost všem, kteří si je zakoupí, nebo kteří je od Vás dostanou. Naší snahou je, aby pro Vás byly knihy dostupné ještě před Vánocemi, proto je bude nutné závazně objednat do konce listopadu, pak budou vytištěné do 10 pracovních dní.

Kniha „Libštát 700 let 1322-2022 Historie a současnost libštátských domů pana Petra Jerie“ čítá cca 400 stran a bude se prodávat za 1 100 Kč.

Kniha „Libštát 700 let 1322-2022 Na starých pohlednicích ze sbírky pana Jaroslava Matury“, která čítá cca 205 stran se bude prodávat za 700 Kč.

Knihy je možné při objednání zhlédnout na radnici u pana starosty.

ČEZ DISTRIBUCE, a.s. informuje, o plánovaných odstávkách elektřiny v Libštátě

1/ v úterý 1. listopadu 2022 od 7,30h do 15,30h dojde k odstávce elektřiny, která zahrnuje tyto lokality:

Libštát: čp 5 a 322, viz. přiložené upozornění.


2/ v úterý 15. listopadu 2022 od 7,30h do 15,30h dojde k odstávce elektřiny, která zahrnuje tyto lokality:

Libštát: čp 179, 197, 219 a 268, viz. přiložené upozornění.

V úctě a díky, Pavel Janata, starosta

obrázek ČEZ Distribuce: Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ČEZ Distribuce: Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).ČEZ distribuce wl

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU

Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů. Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od odičů uvedené v PNE 33 0000–6. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotyk s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.

Více informací včetně videonávodu k bezpečnému provedení ořezu stromoví najdete na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/orezy.

Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:

 • u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
  • 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob
  • 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob
  • Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je 1 m.
 • u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:
  • vedení bez izolace 7 m
  • izolované vedení 2 m
  • Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je 2 m.
 • u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:
  • vedení bez izolace 12 m
  • Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je 3 m.


UPOZORNĚNÍ: V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Děkujeme za spolupráci.

ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ DISTRIBUCE, UPOZORNĚNÍ NA ODSTÁVKU ELEKTŘINY V LIBŠTÁTĚ VE ČTVRTEK 6. ŘÍJNA 2022

Buďte zdrávi,

ČEZ DISTRIBUCE, a.s. informuje, že v Libštátě dojde ve čtvrtek 6. října 2022 srpna 2022 od 10,30h do 12,30h k odstávce elektřiny, která zahrnuje tyto lokality:

Libštát-domy:

č. p. 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 49, 103, 114, 115, 118, 124, 133, 136, 139, 141, 169, 192, 198, 199, 212, 226, 232, 233, 239, 243, 256, 257, 258, 267, 291, 292, 295, 307, 310, 324

kat. území Libštát (kód 683507)-pozemky

parcelní č.: 35, 174/11, 174/12, 174/13, 531, 850, 852/1, viz. přiložené upozornění.

Pavel Janata, starosta

Pozvání starosty městyse Libštát na oslavy 700 let od první písemné zmínky o Libštátě, sobota 17. září 2022

Velmi pěkně a srdečně si Vás tímto, milí libštaťáci, rodáci, přátelé a sousedé, dovoluji pozvat tuto sobotu 17. září 2022 na oslavy 700 let od první písemné zmínky o Libštátě, od 10h bude den otevřených dveří v Masarykově základní škole v Libštátě, kam jsou pozvání všichni stávající i bývalí učitelé, dále bude od 10h den otevřených dveří v areálu firmy DS Holding (cihelna), kde budete provedeni sídlem firmy a bude pro Vás připraveno i několik výstav (máte se na co těšit).

Taková ta hlavní akce začne slavnostním průvodem obcí, kde se začne od evangelického kostela a půjde se přes historický most sv. Jána, okolo kostela sv. Jiří, pak okolo panenky Marie na náměstí, pak půjdeme do radničního parčíku, kde bude slavnostně položen věnec k památníku padlých a odhalena nová pamětní deska k vysazení lípy ke 100 letému výročí republiky. Poté dojdeme na náměstí, kde dojde ke slavnostnímu přivítání všech návštěvníků, rodáků, libštaťáku, starostů okolní obcí, bývalých starostů Libštátu a představitelů církví. Bude požehnáno obecnímu symbolu, slavnostně pokřtíme vydanou knížku „Libštát 700 let“ a také knihy „Libštát 700 let 1322-2022 Historie a současnost libštátských domů pana Petra Jerie“ a knihu „Libštát 700 let 1322–2022 Na starých pohlednicích ze sbírky pana Jaroslava Matury“, poté nám zahraje koncert dechová hudba Táboranka Košťálov, která v Libštátě dlouhá léta nehrála, a poté zazní koncert dokonalé cimbálové muziky Dyjavan ze Znojma. Zároveň bude od 10h na sále probíhat výstava Libštátských spolků a výstavy listů z knížky Libštát 700 let a výstavy „Historie a současnost libštátských domů pana Petra Jerie“ a „Libštát 700 let 1322 -2022 Na starých pohlednicích ze sbírky pana Jaroslava Matury“, od 18 hodin budou na sále KD promítány nejstarší filmové dokumenty o Libštátě, které si pro Vás připravil pan Lubomír Fejfar a od 20 hodin vše zakončíme Oldies párty we all (to nejlepší z 90 let uvádějí rozhlasové legendy DJ Aleš Mastník a DJ Aleš Hoření), kteří v Libštátě po 22 letech zahrají ty největší české a zahraniční pecky pro všechny věkové kategorie.

Občerstvení pro nás všechny zajistí Libštátské spolky a další ochotní a velice dobří kuchaři a Libštaťáci. MS Kavkázsko pro nás bude mít připravené občerstvení v bývalé prodejně u Františka, kde budou podávat zřejmě vynikající guláš a svíčkovou. Hned vedle bude otevřena Olala cukrárna s venkovní zahrádkou, kde budou mít široký sortiment sladkostí, zákusků, dobré kávy a skvělé točené zmrzliny. SDH Libštát bude prodávat alko i nealko a bude mít rozpálený gril na kterém bude připravovat lahodné masíčko, poblíž bude pan Dušan Bodnár se svojí partou smažit své dokonalé bramboráky, dále se můžete těšit na skvělou držkovou polévku s pečivem od pana Libora Bareše a jeho týmu, slečna Aneta Jechová pro nás bude připravovat lahodné a dokonalé vafličky, sportovci budou mít otevřenou svojí vyhlášenou stopku, kde budou prodávat alko a nealko a budou mít připravenou udírnu se svými bělskými dobrotami. A my budeme mít otevřenou restauraci v KD, včetně venkovní zahrádky a také budeme mít na náměstí stánek s točeným birelem a limonádou (kafíčkem a čajíčkem), kde budeme také prodávat upomínkové předměty jiné dobroty.

Tak se máme opravdu na co těšit, na náměstí bude připravené podium a kryté stany k sezení.

Přijďte už do slavnostního průvodu obcí, třeba tím opět nastartujeme něco, co tu v historických letech bylo běžné. Do průvodu se můžete i připojit z různých míst a částí libštátu, záleží na Vás.

Ale přijďte, bude to stát určitě za to a každý z Vás si z připraveného bohatého programu a širokého výběru občerstvení určitě přijde na své. V neděli už proběhnou jen v dopoledních hodinách slavnostní bohoslužby v evangelickém kostele (s cimbálovou muzikou Dyjavan a následném posezení na farní zahradě) a nedělní mše svatá v katolickém kostele.

S ohledem na bezpečnost nás všech jsme požádali o úplnou uzavírku náměstí v době konání velkých oslav 700 let Libštátu, a to v sobotu 17. září 2022. Uzavírka platí a náměstí bude tedy uzavřené. Velmi pěkně tímto tedy prosím všechny návštěvníky, aby parkovali svá vozidla, pokud to bude jen trochu možné u svých příbuzných, přátel, v případě dobrého počasí u DPS na louce a hřišti a v přilehlých ulicích na krajích vozovky (Beraňák, u Kina, parkoviště u katolického hřbitova, silnice k DPS, parkoviště u vlakové zastávky, parkoviště u koupaliště, parkoviště za bránou u hlavního fotbalového hřiště, parkoviště u školky, a všude tam, kde bude místo a nebudete nikomu stát na cizím pozemku a nikomu nebudete bránit ve výjezdu.

A to není vše, do konce roku na nás čekají další a další kulturní a sportovní akce, tak se máme na co těšit.

V úctě k Vám Váš Pavel Janata, starosta městyse Libštát

Libštát 700 let, úplná uzavírka silnice II/283, sobota 17. září 2022 od 8-24 hodin

Buďte zdrávi, Městský úřad Semily, odbor dopravy, vydal včera rozhodnutí o provedení úplné uzavírky silnice II/283, v úseku od křižovatky s místní komunikací u Úřadu městyse Libštát (radnice) po křižovatku se silnicí III/28311 (pod kostelem sv. Jiří), v sobotu 17. září 2022 od 8 do 24 hodin z důvodu konání akce „Oslavy 700 let první písemné zmínky o Libštátu“, starosta

Informace o změnách ve veřejné dopravě od 28. srpna 2022.

Buďte zdrávi,

Společnost KORID LK, spol.s r.o., nás informujeme o připravovaných změnách ve veřejné dopravě v Libereckém kraji s platností od 28. srpna 2022.

Kompletní přehled změn je k dispozici na jejich webu:

https://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html

PJa, sta

ČEZ DISTRIBUCE UPOZORNĚNÍ NA ODSTÁVKY ELEKTŘINY V LIBŠTÁTĚ 3,10, 11. a 18. SRPNA 2022

Buďte zdrávi,

ČEZ DISTRIBUCE, a.s. informuje, že v Libštátě dojde 3, 10, 11. a 18. srpna 2022 k těmto plánovaným odstávkám elektřiny.

1/ středa 3. srpna 2022 od 8 do 19h je plánovaná odstávka elektřiny v Libštátě v lokalitě Ptačák, Větrov, viz. přiložené upozornění.

2/ středa 10. srpna 2022 od 8 do 17h je plánovaná odstávka elektřiny v Libštátě v lokalitě Ptačák, Větrov, viz. přiložené upozornění.

3/ čtvrtek 11. srpna 2022 od 8 do 19h je plánovaná odstávka elektřiny v Libštátě v lokalitě na Hořením konci a v Kavkázsku, viz. přiložené upozornění.

4/ čtvrtek 18. srpna 2022 od 8 do 17h je plánovaná odstávka elektřiny v Libštátě v lokalitě na Hořením konci a v Kavkázsku, viz. přiložené upozornění.

v úctě a díky, PJa, sta

Aktualizovaný ceník služeb a zboží od 24. května 2022

závazné objednávky na štípané palivové dřevo vždy od 1. června (dříve neštípeme), dle aktuálního ceníku, dříve mohou probíhat jen předběžné rezervace, dostupnost kulatiny je nutné ověřit u lesního správce.

ČEZ DISTRIBUCE A.S.

Upozornění na červnové odstávky elektřiny v Libštátě

informace z libštátské radnice, pondělí 6. února 2023, II. mimořádná zpráva06. 02. 2023 12:32
www.libstat.e-obec.cz budte zdravi, POSTA BUDE DNES ODPOLEDNA po6 ZAVRENA-NAHLE ZDRAVOTNI PROBLEMY, sta
informace z libštátské radnice, pondělí 6. února 202306. 02. 2023 11:03
budte zdravi, pro bezkare-KUNDRATICKA MAGISTRALA V PROVOZU, st8 KOMUNAL, ct 9 p. MUDr. V. SLECHTA NEORDINUJE, so11 53. SETKANI JACHTARU-bez plesu, sta
Informace z libštátské radnice, úterý 31. ledna 202331. 01. 2023 08:35
budte zdravi, st1 Ceska posta OTEVRENA jen 13-15,45h-DOPOLEDNE bude ZAVRENA, vysledky 2. kola VOLBY PREZIDENTA V LIBSTATE: 1. Petr PAVEL 314 hl, 2. Andrej BABIS 185 hl, 3, volebni ucast: 69,30 procent, st1 PLASTY, UPOZORNENI OD 1.2 JE NUTNE ODPADNI NADOBY PRISTAVOVAT V DEN PRED PLANOVANYM SVOZEM-PRI POZDEJSIM PRISTAVENI NEBUDE GARANTOVAN VYSYP NADOBY, st8 KOMUNAL, st15 PLASTY, pa17 PAPIR, so18 HASICSKY PLES, st22 KOMUNAL, sta

Site by Miloslav + ProcessWire CMS / 2023